زاج سفید

زاج سفید

خواص زاج سفید

زاج سفید

زاج سفید ازترکیب سولفات مضاعف پتاسیم وآلومینیوم است که سولفات آلومینیوم با نام تجاری آلوم یا زاج سفید می باشد.

زاج یک نوع سنگ بلوری شکل است که درطبیعت یافت می شود، درزمانهای قدیم ازآن برای درمان ضدتعریق استفاده می شد.

زاج سفید در اثر حرارت آب تبلور خود را از دست می دهد و زاج خشک بدست می آید.

این ماده شیمیایی دارای خاصیت