کاربرد مواد شیمیایی مرک در نساجی

کاربرد مواد شیمیایی مرک در نساجی

کاربرد مواد شیمیایی مرک در نساجی

کاربرد مواد شیمیایی مرک در نساجی

کاربرد مواد شیمیایی مرک در نساجی

کاربرد مواد شیمیایی مرک در نساجی، شامل نقش و کارکرد موادی است که در صنعت نساجی مورد استفاده قرار می گیرد.

مواد شیمیایی که در نساجی مورد استفاده قرار می گیرند به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

  1. آب اکسیژنه
  2. استیک اسید
  3. فرمیک اسید
  4. کربنات سدیم
  5. جوش شیرین
  6. سود پرک
  7. ضد کف سیلیکونی
  8. آنتی استاتیک
  9. نرم کننده ها

با توجه به اهمیت کاربرد مواد شیمیایی مرک در نساجی