کمپانی های سیگما آلدریچ

کمپانی های سیگما آلدریچ

کمپانی های سیگما آلدریچ

کمپانی های سیگما آلدریچ

کمپانی های سیگما آلدریچ

از شرکت های بزرگ و فعالی در زمینه تولید مواد شیمیایی کمپانی های سیگما آلدریچ می باشد که با آن ارتباط دارند.

شرکت هایی که با سیگما آلدریچ ارتباط دارند در زمینه علوم زیستی، بیوتکنولوژی و مواد شیمیایی فعالیت دارند.

شرکت سیگما آلدریچ یکی از زیر مجموعه های شرکت مرک آلمان از سال ۲۰۱۴ به بعد می باشد.

این دو کمپانی با یکدیگر همکاری نموده و صنعت مواد شیمیایی