نمایندگی سیگماآلدریچ

اکسید زیرکونیوم 230693
اکسید زیرکونیوم 230693

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
B-Glucosidase from almonds(گلوکوزیداز)کد G0395
B-Glucosidase from almonds(گلوکوزیداز)کد G0395

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
کد مواد شیمیایی سیگماآلدریچ
کد مواد شیمیایی سیگماآلدریچ

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
سدیم دی سیانامید کد 690309
سدیم دی سیانامید کد 690309

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
لیندان Lindane کد 45548
لیندان Lindane کد 45548

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
اسید اتیلن دی آمین تترا استیک کد 03695
اسید اتیلن دی آمین تترا استیک کد 03695

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
کارمستین (4-متیل فنل) کدC0400
کارمستین (4-متیل فنل) کدC0400

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
لیپولی ساکاریدها از اشرشیا کلر (LPS  L2654)
لیپولی ساکاریدها از اشرشیا کلر (LPS L2654)

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
تتراکلرید تلوریوم Tellurium tetrachloride کد 205338
تتراکلرید تلوریوم Tellurium tetrachloride کد 205338

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
lGEPAL CO-360 پلی اکسی اتیلن کد 542334
lGEPAL CO-360 پلی اکسی اتیلن کد 542334

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
مواد شیمیایی سیگما آلدریچ در تهران
مواد شیمیایی سیگما آلدریچ در تهران

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
کمپانی های سیگما آلدریچ
کمپانی های سیگما آلدریچ

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات