نمایندگی سیگماآلدریچ

اتیلن گلیکول
اتیلن گلیکول

اتیلن گلیکول، این استاندارد مرجع USP برای استفاده در...

جزئیات جزئیات
گادولینیم اکسید
گادولینیم اکسید

گادولینیم اکسید (III) یک ترکیب شیمیایی است که از عناصر...

جزئیات جزئیات
1-استیل پیپرازین
1-استیل پیپرازین

طیف مادون قرمز و رامان 1-acetylpiperazine در منطقه 4000-40cm-1 ثبت...

جزئیات جزئیات
آلومینیوم سولفات اکتادکا هیدرات
آلومینیوم سولفات اکتادکا هیدرات

آلومینیوم سولفات اکتادکا هیدرات یک ترکیب شیمیایی است...

جزئیات جزئیات
اکسیدلانتانیم (III)
اکسیدلانتانیم (III)

اکسیدلانتانیم (III) TLa2O3 یک نیمه رسانای باند پهن از نوع p...

جزئیات جزئیات
ال-گلوتامیک اسید
ال-گلوتامیک اسید

ال-گلوتامیک اسید (به انگلیسی: L-Glutamic Acid) یک اسید آمینه...

جزئیات جزئیات
سدیم فسفات مونوبازیک مونوهیدرات
سدیم فسفات مونوبازیک مونوهیدرات

سدیم فسفات مونوبازیک مونوهیدرات (Monobasic Sodium Phosphate...

جزئیات جزئیات
اتوکسیدآلومینیوم
اتوکسیدآلومینیوم

ممکن است از اتوکسیدآلومینیوم برای تهیه γ-آلومینای...

جزئیات جزئیات
دیسپروزیم اکسید(III)
دیسپروزیم اکسید(III)

دیسپروزیم اکسید(III) یک ترکیب شیمیایی متشکل از عناصر...

جزئیات جزئیات
ساماریوم اکسید(III)
ساماریوم اکسید(III)

ساماریوم اکسید(III) یک ترکیب شیمیایی است که از عناصر...

جزئیات جزئیات
ایزوپروپاکسید آلومینیوم
ایزوپروپاکسید آلومینیوم

ایزوپروپاکسید آلومینیوم یک ترکیب شیمیایی است که به...

جزئیات جزئیات
2-متیل-1،3-دیوکسولان
2-متیل-1،3-دیوکسولان

2-متیل-1،3-دیوکسولان، سینتیک و مکانیسم تجزیه حرارتی فاز...

جزئیات جزئیات