نمایندگی مرک

بنزآلدئید
بنزآلدئید

بنزآلدئید کد 801756 یک ترکیب شیمیایی با فرمول C6H5CHO است که...

جزئیات جزئیات
ان بوتیل استات
ان بوتیل استات

استر ان بوتیل استات کد 101974 یا n-Butyl acetate یک ترکیب شیمیایی...

جزئیات جزئیات
برومو بنزن
برومو بنزن

برومو بنزن 801786 یک ترکیب شیمیایی است که از اتصال بروم به...

جزئیات جزئیات
برومید پتاسیم
برومید پتاسیم

برومید پتاسیم کد 104900 یک ترکیب شیمیایی است که حاصل از...

جزئیات جزئیات
برومو تیمول بلو
برومو تیمول بلو

برومو تیمول بلو  کد 103026 یک محصول جدید و موثر در دسته‌ی...

جزئیات جزئیات
ان هپتان کدمرک 104365
ان هپتان کدمرک 104365

ان هپتان کدمرک 104365 یک هیدروکربن اشباع با فرمول شیمیایی...

جزئیات جزئیات
آکریل آمید کدمرک 800830
آکریل آمید کدمرک 800830

آکریل آمید کدمرک 800830 یک ترکیب شیمیایی مهم است که از...

جزئیات جزئیات
اسید لاکتیک 90% کد 100366
اسید لاکتیک 90% کد 100366

اسید لاکتیک 90% کد 100366 یک ترکیب شیمیایی است با فرمول...

جزئیات جزئیات
اتیلن گلیکول کد مرک 100949
اتیلن گلیکول کد مرک 100949

اتیلن گلیکول کد 100949 یک ترکیب شیمیایی است که به صورت...

جزئیات جزئیات
1-نفتیل آمین
1-نفتیل آمین

1-نفتیل آمین کد 822291 یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان یک...

جزئیات جزئیات
نیتریت سدیم
نیتریت سدیم

نیتریت سدیم یک ترکیب شیمیایی است که در بسیاری از صنایع...

جزئیات جزئیات
اتانول
اتانول

اتانول یک ترکیب شیمیایی معروف و رایج است که به عنوان یک...

جزئیات جزئیات
 چکونه می توانیم کمکتان کنیم؟