سیگماآلدریچ

کولین کلرید
کولین کلرید

کولین کلرید ترکیبی از اسفنگومیلین و لسیتین است. پیش...

جزئیات جزئیات
گلیسریل تریولات
گلیسریل تریولات

گلیسریل تریولات از گلیسرول به دست می آید. این ماده از...

جزئیات جزئیات
L-α-فسفاتیدیل کولین
L-α-فسفاتیدیل کولین

L-α-فسفاتیدیل کولین متعلق به کلاس گلیسروفوشپولیپیدها...

جزئیات جزئیات
متیل استئارات
متیل استئارات

متیل استئارات یا متیل اکتادکانوئیک اسید یک متیل استر...

جزئیات جزئیات
آلانیل-گلوتامین-S
آلانیل-گلوتامین-S

آلانیل-گلوتامین-S یا مکمل Ala-Gln یک شکل پایدار از...

جزئیات جزئیات
L- تیروزین سدیم سالت دی هیدرات
L- تیروزین سدیم سالت دی هیدرات

L- تیروزین سدیم سالت دی هیدرات یک اسید آمینه قطبی و غیر...

جزئیات جزئیات
ال-فنیل آلانین
ال-فنیل آلانین

ال-فنیل آلانین در سنجش Fluo-4 Ca2+ در یک مطالعه استفاده شده...

جزئیات جزئیات
پلی ال لیزین هیدروبرومید
پلی ال لیزین هیدروبرومید

پلی ال لیزین هیدروبرومید، پلیمرهای Poly-L-lysine را می توان...

جزئیات جزئیات
محلول گلوتارآلدئید
محلول گلوتارآلدئید

محلول گلوتارآلدئید کد G5882، یک دی آلدئید اشباع، یک...

جزئیات جزئیات
D فروکتوز
D فروکتوز

D فروکتوز کد F0127 یا D-(−)-فروکتوز یک نوع شکر مختصر و یک...

جزئیات جزئیات
تونیکامایسین
تونیکامایسین

تونیکامایسین، عمدتاً در تحقیقات علمی در زمینه...

جزئیات جزئیات
اسپکتینومایسین دی هیدروکلراید
اسپکتینومایسین دی هیدروکلراید

اسپکتینومایسین دی هیدروکلراید، ساختار شیمیایی:...

جزئیات جزئیات
 چکونه می توانیم کمکتان کنیم؟