بایگانی برای برچسب: کاربردهای پتاسیم دی کرومات کد مرک 104864

پتاسیم دی کرومات کد مرک ۱۰۴۸۶۴

پتاسیم دی کرومات کد 104864

پتاسیم دی کرومات کد مرک ۱۰۴۸۶۴ پتاسیم دی کرومات کد مرک ۱۰۴۸۶۴ که نام دیگر آن پتاسیم بی کرومات می نامند،دارای فرمول شیمیایی K2Cr2O7 است.یون دی کرومات ی...

بیشتر بخوانید 0