دانش پژوهان شیمی

آکریل آمید

آکریل آمید
آکریل آمید

آکریل آمید یک ترکیب شیمیایی آلی با فرمول شیمیایی...

جزئیات جزئیات