دانش پژوهان شیمی

محیط کشت

محیط کشت دی ناسه آگار
محیط کشت دی ناسه آگار

محیط کشت دی ناسه آگار یکی از محیط‌های کشت باکتریایی...

جزئیات جزئیات
محیط کشت مولر هینتون براث
محیط کشت مولر هینتون براث

محیط کشت مولر هینتون براث (MH agar) یک نوع محیط کشت است که...

جزئیات جزئیات
محیط کشت نیترات براث
محیط کشت نیترات براث

محیط کشت نیترات براث یک نوع از محیط‌های کشت میکروبی...

جزئیات جزئیات
محیط کشت نیترات آگار
محیط کشت نیترات آگار

محیط کشت نیترات آگار یک نوع محیط کشت است که برای کشت و...

جزئیات جزئیات
محیط کشت MRS آگار
محیط کشت MRS آگار

محیط کشت MRS آگار یک نوع محیط کشت است که به‌طور گسترده...

جزئیات جزئیات
محیط کشت MRS براث
محیط کشت MRS براث

محیط کشت MRS براث به یک نوع از محیط‌ های کشت میکروبی...

جزئیات جزئیات
محیط کشت کلیگر آیرون آگار
محیط کشت کلیگر آیرون آگار

محیط کشت کلیگر آیرون آگار یک محیط کشت است که برای رشد و...

جزئیات جزئیات
محیط کشت مک کانکی براث
محیط کشت مک کانکی براث

محیط کشت مک کانکی براث، به یک روش کشت باکتری‌های...

جزئیات جزئیات
محیط کشت هکتون انتریک آگار
محیط کشت هکتون انتریک آگار

محیط کشت هکتون انتریک آگار یک نوع محیط کشت خاص است که...

جزئیات جزئیات
محیط کشت DG18 آگار
محیط کشت DG18 آگار

 محیط کشت DG18 آگار کد 146161 یا محیط کشت دی کلران 18% گلیسرول...

جزئیات جزئیات
ارزیابی محیط کشت هکتون انتریک آگار
ارزیابی محیط کشت هکتون انتریک آگار

باید گقت در ارزیابی محیط کشت هکتون انتریک آگار یک نوع...

جزئیات جزئیات
محیط کشت مانیتول سالت آگار
محیط کشت مانیتول سالت آگار

محیط کشت مانیتول سالت آگار یک محیط مخصوص است که برای...

جزئیات جزئیات