دانش پژوهان شیمی

کاربرد آب ژاول

آب ژاول
آب ژاول

آب ژاول یا وایتکس (نام خانگی) محلولی ازهیپوکلریت سدیم...

جزئیات جزئیات