تاریخچه مواد شیمیایی در ساختمان

تاریخچه مواد شیمیایی در ساختمان

تاریخچه مواد شیمیایی در ساختمان

تاریخچه مواد شیمیایی در ساختمان

تاریخچه مواد شیمیایی در ساختمان

تاریخچه مواد شیمیایی در ساختمان، قدمت تاریخی دارد و به استفاده از مواد افزودنی (تاریخچه مواد شیمیایی در ساختمان) در ساخت و ساز باز می گردد.

رومیان در مصالح ساختمانی خود از چربی های حیوانی، شیر و خون استفاده می کردند.

چینی ها نیز از خمیر برنج، روغن تانگ و ملاس جهت افزایش مقاومت و بهبود مواد و مصالح ساختمان استفاده می کردند.

تخم مرغ، خاکستر کوره حمام،