فروش مواد صنعتی کلر

فروش مواد صنعتی کلر

فروش مواد صنعتی کلر

فروش مواد صنعتی کلر

فروش مواد صنعتی کلر

یکی از تولیدات مواد صنعتی مرک، تولید و فروش مواد صنعتی توسط شرکت مرک می باشد.

گاز کلر را می توان در مخازن و سلندرهای مخصوصی منتقل و به فروش رساند.

گاز کلر از لحاظ ظاهری به صورت رنگ سبز مایل به زرد است که بویی شدید دارد.

گازهای کلر دارای حساسیت زیادی بوده و خطرناک می باشند که باید به دو