لیست دو مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست دو مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست دو مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست دو مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست دو مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست دو مواد شیمیایی مرک آلمان، اشاره ای به نام مواد شیمیایی شرکت تولید کننده مواد آزمایشگاهی می کند.

شرکت مرک آلمان، شرکت سهامی عام می باشد که از سال ۱۶۶۸ به عنوان تولید کننده مواد شیمیایی و دارویی مطرح شده است.

پایگاه و دفتر اصلی شرکت مرک در آلمان در شهر دارمشتات مشغول به فعالیت می باشد.

از فعالیت های مهم شرکت مرک آلمان، خریداری شرکت سیگما آلدریچ در سال ۲۰۱۵ می باشد.

در ای