لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

۰
(۰)
 • با توجه با تنوع مواد شیمیایی شرکت دانش پژوهان شیمی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی را به مشتتریان خود ارائه نموده است. در بعضی مواقع بسیاری از مشتریان محصول مورد نظر خود را نیافته و دچار سردرگمی شوند. در این مقاله سعی شده تا با ایجاد دسته بندی مواد شیمیایی و با توجه به کاربرد آنها یک دسته بندی مناسب ایجاد کنیم تا شما عزیزان را در یافتن محصول مورد نظر خود همراهی نماییم.

  فروش مواد شیمیایی 

  شرکت دانش پژوهان شیمی یکی از بزرگترین وارد کنندگان مواد شیمیایی مرک آلمان و سیگماآلدریچ همچنین صنعتی در کشور می باشد. این شرکت طی سالها تجربه در واردات و انواع مواد شیمیایی توانسته جایگاه مناسبی در بین مصرف کنندگان داشته باشد. امیدواریم بتوانیم با ارائه بهترین محصولات (اصلی) و برترین خدمات شما را در رسیدن به اهدافتان یاری رسانیم.

  در این بخش لسیت مواد شیمیایی شرکت دانش پژوهان شیمی در دسته بندی های مختلف برای انتخاب راحت تر شما عزیزان در دسترس تان قرار می گیرد.

  لیست مواد شیمیایی صنعتی

   ردیف          نام محصول       فرمول شیمیایی
       ۱          آب اکسیژنه                                    H2O2
       ۲          آب ژاول                                   NaOCI
       ۳          آب مقطر                                      O2H
       ۴          آمونیاک                                      NH3
       ۵          آمونیوم کلراید (نشادر)                                   NH4Cl
       ۶          اتانول                                C2H5OH
       ۷          استون                                  C3H6O
       ۸          اسید بوریک                                  H3BO3
       ۹          اسید سولفوریک                                  H2SO4
       ۱۰          پلی وینیل الکل (PVA)                             C2H4O)X)
       ۱۱         پلی وینیل پیرولیدون (PVP)                            C6H9NO)n)
       ۱۲          تیو سولفات سدیم                               Na2S2O3
       ۱۳          سود پرک (سود سوز آور)                                   NaOH
       ۱۴          سولفات مس (کات کبود)                                   CuSO4
       ۱۵          سیلیکاژل                                      SiO2
       ۱۶         کربن فعال                                          C
       ۱۷     کربوکسی متیل سلولز (CMC)                                      —–
       ۱۸         کلرید روی                                    ZnCl2
       ۱۹         گلیسیرین جامد                                 C3H8O3
       ۲۰         نیترات روی                              Zn(NO3)2
       ۲۱         نیترات سرب                              Pb(NO3)2
       ۲۲          نیترات کلسیم                              Ca(NO3)2
       ۲۳          نیترات منیزیم                             Mg(NO3)2
       ۲۴          هگزان                                   C6H14
       ۲۵          هیدروکلریک اسید                                      HCl

  لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی شرکت دانش پژوهان شیمی

     ردیف                         نام محصول                            فرمول شیمیایی
       ۱  ۱و ۳ فنیل دی آمین (متا فنیل دی آمین)                          NH2)2C6H4)
       ۲          ۱ و ۳ و ۵ بنزن تری کربونیل کلرید                            C9H3Cl3O3
       ۳          ۱ اکتانول                        CH3(CH2)7OH
       ۴          ۲ پروپانول                                  C3H8O
       ۵          ۲ مرکاپتو اتانول                        HSCH2CH2OH
       ۶          ۴ – ۴ دی آمینو دی فنیل سولفون                     NH2)C6H42SO2)
       ۷           (m-phenylediamine(MPD                   C6H4-1,3-(NH2)2
       ۸           N,N دی متیل هگزیل آمین                                 C8Hl9N
       ۹            آب اکسیژنه                                   H2O2
       ۱۰            آب ژاول                                  NaOCl
       ۱۱           آکریل آمید                               C3H5NO
       ۱۲            آلومینیوم ایزو پروپوکسید                   Al{OCH(CH3)2}3
       ۱۳   آلومینیوم پتاسیم سولفات (زاج سفید)                             KAl(SO4)2
       ۱۴            آلومینیوم سولفات                             Al2(SO4)3
       ۱۵            آلومینیوم کلرید                                    AlCl3
       ۱۶            آمونیاک                                    NH3
       ۱۷            آمونیوم آهن (II) سولفات                         H8FeN2O8S2
       ۱۸            آمونیوم استات                         CH3COONH4
       ۱۹            آمونیوم تیو سیانات                               NH4SCN
       ۲۰            آمونیوم دی کرومات                        NH4)0Cr2O7)
       ۲۱            آمونیوم فلورید                                   NH4F
       ۲۲            آمونیوم مولیبدات                      NH4)6Mo7O24)
       ۲۳            آمونیوم مونو وانادات                               NH4VO3
       ۲۴            آمیدو کلرید جیوه                            HgNH2)Cl)
       ۲۵            آهن (II)کلرید                                   FeCl2
       ۲۶            آهن (III)نیترات                              Fe(NO3)3
       ۲۷            اتانول                                C2H5OH
       ۲۸            اتانول آمین                      NH2CH2CH2OH
       ۲۹            اتیل استات                         CH3COOC2H5
       ۳۰            اتیل بنزن                              C6H5C2H5
       ۳۱            اتیلن اکسید                                  C2H4O
       ۳۲            اتیلن گلیکول                        HOCH2CH2OH
       ۳۳     ارتو فسفریک اسید (اسید فسفریک)                                  H3PO4
       ۳۴           استات روی ۲ آبه               CH3COO)2Zn .2H2O)
       ۳۵           استات سدیم                            CH3COONa
       ۳۶           استات سدیم ۳ آبه                  CH3COONa .3 H2O
       ۳۷           استون                                   C3H6O
       ۳۸           استونیتریل                                   CH3CN
       ۳۹           استیک اسید                              CH3COOH
       ۴۰           اسکاندیم اکسید                                   Sc2O3
       ۴۱          اسید استئاریک                    CH3(CH2)16COOH
       ۴۲          اسید اسکوربیک                                 C6H8O6
       ۴۳          اسید اگزالیک بدون آب                            HOOCCOOH
       ۴۴          اسید اگزالیک دو آبه                     COOH)2 * 2 H2O)
       ۴۵          اسید بوریک                                    H3BO3
       ۴۶          اسید سولفوریک                                    H2SO4
       ۴۷          اسید سیتریک          HOOCCH2)2C(OH)COOH)
       ۴۸          اسید سیتریک ۱ آبه                           C6H8O7 .H2O
       ۴۹          اسید گلوتامیک                                C5H9NO4
       ۵۰          اسید لاکتیک                     CH3CH(OH)COOH

  لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

       ۵۱          اسید مالئیک                                  C4H6O5
       ۵۲          اسید نیتریک                                    HNO3
       ۵۳          اسید هیدروکلریک                                        HCl
       ۵۴          اکریلیک اسید                         CH2=CHCOOH
       ۵۵          اکسید آرسنیک                                    As2O3
       ۵۶          اکسید آلومینیوم (گاما)                                     Al2O3
       ۵۷          اکسید تیتانیوم آناتاز                                       TiO2
       ۵۸          اکسید روی                                       ZnO
       ۵۹         اکسید گرافن                                           C
       ۶۰         اکسید گرافن تک لایه                                           C
       ۶۱         اکسید گرافن چند لایه                                           C
       ۶۲         اکسید گرافن کاهش یافته                                           C
       ۶۳         اکسید گرافن (محلول در الکل)                                           C
       ۶۴         مس (II) اکسید                                       CuO
       ۶۵         N-لوریل سدیم سارکوزین            CH3-(CH2)10-CO-N(CH3)-CH2-COONa
       ۶۶         اوره                               CONH2)2)
       ۶۷         ایزو پروپیل آمین                                    C3H9N
       ۶۸         باریم تیتانات                                   BaTiO3
       ۶۹         باریم کلرید                                     BaCl2
       ۷۰         برمید مس                                     CuBr2
       ۷۱         بنزآلدهید                                C6H5CHO
       ۷۲          بنزن                                      C6H6
      ۷۳          بنزوات سدیم                            C6H5COONa
      ۷۴          بنزوفنون                           C6H5COC6H5
      ۷۵          بی کربنات آمونیوم                               NH4HCO3
      ۷۶       بی کربنات سدیم (جوش شیرین)                                 NaHCO3
      ۷۷          بیسفنول ای دی گلایسیدیل اتر                               C2lH24O4
      ۷۸          پارافرمالدهید                                 CH2O)n)
      ۷۹          پتاسیم استات                               CH3COOK
      ۸۰           پتاسیم برمید (سیگماآلدریچ)                                        KBr
      ۸۱          پتاسیم برمید (مرک)                                        KBr
      ۸۲          پتاسیم پرسولفات                                   K2O8S2
      ۸۳          پتاسیم دی کرومات                                  K2Cr2O7
      ۸۴          پتاسیم فری سیانید                                C6N6FeK3
      ۸۵          پتاسیم فسفات دی بازیک                                  K2HPO4
      ۸۶          پتاسیم فلورید                                          KF
      ۸۷          پتاسیم کرومات                                   K2CrO4
      ۸۸          پتاسیم کلرات                                     KClO3
      ۸۹          پتاسیم کلرید                                         KCl
      ۹۰          پتاسیم نیترات                                      KNO3
      ۹۱          پتاسیم هگزا سیانو فرات                                C6N6FeK4
      ۹۲           پتاسیم هیدروکسید (پتاس)                                       KOH
      ۹۳           پتاسیم یدید                                           Kl
      ۹۴           پترولیوم بنزن                                         —-
      ۹۵           پرمنگنات پتاسیم                                    KMnO4
      ۹۶           پلی اتیلن اکسید                                C2H4O)n)
      ۹۷           پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰                          HO(C2H4O)nH
      ۹۸           پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰۰                          HO(C2H4O)nH
      ۹۹           پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰                          HO(C2H4O)nH
      ۱۰۰           پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰                          HO(C2H4O)nH
      ۱۰۱           پلی اکریلیک اسید                             CH2CHCO2H
      ۱۰۲            پلی متیل متاکریلات            CH2C(CH3)(CO2CH3)}n}
      ۱۰۳            پلی هیدروکسی بوتیرات                                         PHB
      ۱۰۴            پلی وینیل الکل (PVA)                                  C2H4O)n)
      ۱۰۵           پلی وینیل بوتیرال                              C8H14O2)n)
      ۱۰۶     پلی وینیل پیرولیدون (PVP) سیگما                               C6H9NO)n)
      ۱۰۷        پلی وینیل پیرولیدون (PVP) مرک                               C6H9NO)n)
      ۱۰۸           پنتا تری سولفات                                  Na5P3O10
      ۱۰۹           تترا متیل آمونیوم هیدروکسید                                  C4H13NO
      ۱۱۰           تترا متیل اتیلن دی آمینش                                    C6H16N2
      ۱۱۱           تترا کلرید کربن                                         CC14

  مواد شیمیایی آزمایشگاهی

      ۱۱۲              تترا هیدروفوران                                        C4H8O
      ۱۱۳              تری اتانول آمین                              NCH2CH2OH3
      ۱۱۴              تری اتیل سیترات                                    C12H20O7
      ۱۱۵              تری سدیم سیترات ۲ آبه                       C6H5Na3O7 .2 H2O
      ۱۱۶              تری سدیم فسفات ۱۲ آبه                          Na3O4P .12 H2O
      ۱۱۷              تری کلرو اتیلن                                        C2HCl3
      ۱۱۸              تری کلرو استیک اسید سیگما                                   C2HC13O2
      ۱۱۹              تریتون X100             C8H17C6H4(OCH2CH2)nOH
      ۱۲۰              تولوئن                                      C6H5CH3
      ۱۲۱              تویین ۲۰                                C58H114O26
      ۱۲۲               تیتانیوم (IV) ایزوپروپوکسید                                 C12H28O4Ti
      ۱۲۳              تیتریپلکس ۳                  C10H14N2O8.2Na.2H2O
      ۱۲۴              تیوسیانات پتاسیم                                          KSCN
      ۱۲۵              دودکانتیول                                     C12H26S
      ۱۲۶              دی اتیل اتر                                     C2H5)2O)
      ۱۲۷              دی اکسید سیلیسیم (سیلیکا)                                            SiO2
      ۱۲۸              دی سدیم تترابورات (بوراکس)                                      Na2B4O7
      ۱۲۹              دی سدیم هیدروژن فسفات                                      Na2HPO4
      ۱۳۰              دی سیستئین                                    C3H7NO2S
      ۱۳۱              دی سیستئین هیدروکلرید ۱ آبه                   C3H7NO2S . HCl . H2O
      ۱۳۲              دی متیل سولفوکسید                                      CH3)2SO)
      ۱۳۳              دی متیل فرمامید                                 HCON(CH3)2
      ۱۳۴              دیبوتیلامین                                             —–
      ۱۳۵              روغن سیلیکون                                Si(CH3)2O)n)
      ۱۳۶              زایلین                                   C6H4(CH3)2
      ۱۳۷              ساخارین                                    C7H5NO3S
      ۱۳۸              ساکارز                                    C12H22O11
      ۱۳۹              سدیم آزید                                            NaN3
      ۱۴۰              سدیم برمید                                            NaBr
      ۱۴۱              سدیم بوروهیدرات                                              —–
      ۱۴۲              سدیم بوروهیدرید                                          NaBH4
      ۱۴۳   سدیم پتاسیم تارتارات ۴ آبه (نمک راشل)                         C4H4KNaO6 .4 H2O
      ۱۴۴             سدیم پرسولفات                                        Na2S2O8
      ۱۴۵             سدیم تیوسولفات                                        Na2O3S2
      ۱۴۶             سدیم دی سولفیت                                        Na2O5S2
      ۱۴۷             سدیم دی کرومات ۲ آبه                            Na2Cr2O7 .2 H2O
      ۱۴۸             سدیم دی کلرو استات                                 C2HC12NaO2
      ۱۴۹             سدیم سلنات                                       Na2SeO4
      ۱۵۰             سدیم سولفید آبدار                                  Na2S . XH2O
      ۱۵۱            سدیم فرمات                                         CHNaO2
      ۱۵۲ سدیم فسفینات ۱ آبه (سدی هیپوفسفیت)                               NaH2PO2 .H2O
      ۱۵۳           سدیم کربنات                                         Na2CO3
      ۱۵۴            سدیم کلرات                                          NaClO3  
      ۱۵۵            سدیم کلرید                                              NaCl
      ۱۵۶            سدیم متیلات                                         CH3NaO
      ۱۵۷            سدیم مولیبدات                                       Na2MoO4
      ۱۵۸            سدیم نیترات (سیگما)                                           NaNO3
      ۱۵۹            سدیم نیترات (مرک)                                           NaNO3
      ۱۶۰            سدیم هیدروکسید                                            NaOH
      ۱۶۱            سدیم هیدروکسید پلتس                                            NaOH
      ۱۶۲            سرب (II) نیترات                                       Pb(NO3)2
      ۱۶۳            سولفات آمونیوم                                     NH4)2SO4)
      ۱۶۴            کلرید منیزیم                                           MgCl2
      ۱۶۵            کلرید نیکل ۶ آبه                                 NiCl2 * 6 H2O
      ۱۶۶            کلسیم سیلیکات                                        Ca2SiO4
      ۱۶۷            کلوئید اکسید گرافن                                              ___
      ۱۶۸            کوماسی بریلینت بلو                            C47H48N3NaO7S2
      ۱۶۹            کیتوسان                                    C6H11NO4
      ۱۷۰            کیتوسان مدیوم                                             —–
      ۱۷۱            گالیک اسید                                        C7H6O5
      ۱۷۲            گرافن محلول در الکل و زایلن                                                 C
      ۱۷۳            گرافن آمین دار                                                 C
      ۱۷۴            گرافن تک لایه با اکسیژن بالا                                                 C
      ۱۷۵            گرافن تک لایه با اکسیژن کم                                                 C
      ۱۷۶            گرافن کربوکسیل دار                                                 C
      ۱۷۷            گرافن هیدروکسیل دار                                                 C
      ۱۷۸            گرافن                                                 C
      ۱۷۹            گلایسین                                       C2H5NO2
      ۱۸۰            گلوکز                                        C6H12O7
      ۱۸۱            گلوکز ۱ آبه                                 C6H12O6.H2O
      ۱۸۲            گلیسیرین                              HOCH2)2CHOH)
      ۱۸۳            گوگرد                                                  S
      ۱۸۴            لانتانیوم نیترات ۶ آبه                            La(NO3)3 .6 H2O
      ۱۸۵            لیتیم کلرید                                               LiCl
      ۱۸۶            لیتیم هیدروکسید                                             LiOH
      ۱۸۷            متانول                                          CH3OH
      ۱۸۸            متوکسید سدیم                                              —–
      ۱۸۹            متیل اورانژ                              C14H14N3NaO3S
      ۱۹۰            متیلن بلو            (C16H18CIN3S .x H2O (x=2-3
      ۱۹۱            محلول آمونیاک                                               NH3
      ۱۹۲            مس (II) سولفات ۵ آبه (کات کبود)                                 CuSO4 .5 H2O
      ۱۹۳            مس (II) کلرید                                             CuCl2
      ۱۹۴            مس (II) نیترات ۳ آبه                              Cu(NO3)2.3 H2O
      ۱۹۵            مس (II) نیترات ۱ آبه                             Cu(NO3)2 . xH2O
      ۱۹۶            منگنز (II) سولفات ۱ آبه                                   MnSO4 .H2O
      ۱۹۷            منگنز (II) کلرید ۲ آبه                                  MnCl2 .2 H2O
      ۱۹۸            منیزیم استات ۴ آبه                                 Mg(CH3COO)2
      ۱۹۹            منیزیم سولفات                                           MgSO4
      ۲۰۰            منیزیم نیترات                                       Mg(NO3)2
      ۲۰۱            مولیبدات سدیم                                        Na2MoO4
      ۲۰۲            مونو پتاسیم فسفات                                          KH2PO4
      ۲۰۳            نانو آهن (کلوئید)                                                 Fe
      ۲۰۴            نانو پودر زئولیت                              Al2O34SiO2H2O
      ۲۰۵            نانو تیوب کربنی تک دیواره                                                   C
      ۲۰۶            نانو تیوب کربنی چند دیواره                                                   C
      ۲۰۷            نانو ذرات آهن                                                 Fe
      ۲۰۸            نانو ذرات اسپینل آلومینات منیزیم                                        MgAl2O4
      ۲۰۹            نانو ذرات اکسید آلومینیوم (آلفا)                                            Al2O3
      ۲۱۰            نانوذرات اکسید آلومینیوم (گاما)                                            Al2O3
      ۲۱۱            نانوذرات اکسید بیسموت                                             Bi2O3
      ۲۱۲            نانوذرات اکسید تنگستن                                              WO3
      ۲۱۳            نانوذرات اکسید آهن                                           Fe3O4
      ۲۱۴            نانوذرات اکسید آهن                                           Fe2O3
      ۲۱۵   نانوذرات اکسید تنگستن (محلول در آب)                                             WO3
      ۲۱۶    نانوذرات اکسید تنگستن(محلول در زایلن)                                             WO3
      ۲۱۷            نانوذرات اکسید تیتانیوم (آناتاز)                                              TiO2
      ۲۱۸            نانوذرات اکسید تیتانیوم (روتایل)                                              TiO2
      ۲۱۹            نانوذرات اکسید روی                                               ZnO
      ۲۲۰            نانوذرات اکسید زیرکونیوم                                              ZrO2
      ۲۲۱            نانوذرات اکسید قلع                                             SnO2
      ۲۲۲            نانوذرات اکسید کبالت                               Co3O4 و Co2O3
      ۲۲۳            نانوذرات اکسید کروم                                            Cr2O3
      ۲۲۴            نانوذرات اکسید مس                                               CuO
      ۲۲۵            نانوذرات اکسید منگنز                                            MnO2
      ۲۲۶            نانوذرات اکسید منیزیم                                              MgO
      ۲۲۷            نانوذرات اکسید مولیبدن                                            MoO3
      ۲۲۸            نانوذرات اکسید نیکل                                               NiO
      ۲۲۹            نانوذرات اکسید وانادیوم                                            V2O3
      ۲۳۰            نانوذرات دی سولفید تنگستن                                             WS2
      ۲۳۱            نانوذرات سلنیوم                                                Se
      ۲۳۲            نانوذرات سیلیکا                                             SiO2
      ۲۳۳            نانوذرات طلا                                               Au
      ۲۳۴            نانوذرات کاربیدبور                                             B4C
      ۲۳۵            نانوذرات کاربید تنگستن                                              WC
      ۲۳۶            نانوذرات کاربید تیتانیوم                                              TiC
      ۲۳۷            نانوذرات کاربید سیلیسیم                                              SiC
      ۲۳۸            نانوذرات کاربید وانادیم                                              VC
      ۲۳۹            نانوذرات کربنات کلسیم                                         CaCo3
      ۲۴۰            نانوذرات کیتوسان                                   C6H11NO4
      ۲۴۱            نانوذرات گرافیت                                                 C
      ۲۴۲            نانوذرات مس                                               Cu
      ۲۴۳            نانوذرات نقره                                               Ag
      ۲۴۴            نانوذرات نیترید آلومینیوم                                             AIN
      ۲۴۵            نانوذرات نیترید تیتانیوم                                              TiN
      ۲۴۶            نانوذرات نیترید زیرکونیوم                                             ZrN
      ۲۴۷            نانوذرات هیدروکسید آلومینیوم                                      AI(OH)3
      ۲۴۸            نانوذرات هیدروکسید منیزیم                                     Mg(OH)2
      ۲۴۹            نانو رس                                            —–
      ۲۵۰            نانوفیبر کربنی                                                C
      ۲۵۱            نانو کلوئید آهن                                              Fe
      ۲۵۲            نانو کلوئید اکسید آلومینیوم                                         AI2O3
      ۲۵۳            نانو کلوئید اکسید روی                                            ZnO
      ۲۵۴            نانو کلوئید سلنیوم                                              Se
      ۲۵۵            نانو کلوئید سیلوکسان                                     OSiH2)n)
      ۲۵۶            نانوکلوئید مس                                              Cu
      ۲۵۷            نانو کلوئید نقره                                              Ag
      ۲۵۸            نانوذرات اکسید روی                                            ZnO
      ۲۵۹            نشاسته                                  C6H10O5)n)
      ۲۶۰            نیترات آمونیوم                                       NH4NO3
      ۲۶۱            نیترات جیوه ۱ آبه                              Hg(NO3)2 .H2O
      ۲۶۲            نیترات روی ۴ آبه                            Zn(NO3)2 .4 H2O
      ۲۶۳            نیترات کبالت                                      Co(NO3)2
      ۲۶۴            نیترات کبالت ۶ آبه                            Co(NO3)2 .6 H2O
      ۲۶۵            نیترات کلسیم ۴ آبه                            Ca(NO3)2 .4 H2O
      ۲۶۶            نیترات نقره                                          AgNO3
      ۲۶۷            نیتریت سدیم                                          NaNO2
      ۲۶۸            نیکل (II) استیل استونات                                   C10H14NiO4
      ۲۶۹            نیکل (II) نیترات ۶ آبه                            Ni(NO3)2 .6 H2O
      ۲۷۰    هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برومید                           C16H33N(CH3)3Br
      ۲۷۱            هگزا متیل دی سیلازان                         CH33SiNHSi(CH3)3
      ۲۷۲            هگزا متیل دی سیلان                            CH3)3SiSi(CH3)3)
      ۲۷۳            هگزا متیل دی سولوکسان                                              —–
      ۲۷۴            هگزان                                          C6H14
      ۲۷۵            هیپو فسفرو اسید                                         H3PO2
      ۲۷۶            هیدرازین آبدار                                  N2H4.1H2O
      ۲۷۷            هیدروکسید کبالت                                             —–
      ۲۷۸            هیدوکسید منیزیم کربنات                                   CH2Mg2O5
      ۲۷۹            ید                                                 I2

  لیست مواد شیمیایی – اسیدها

  اسیدها به موادی گفته می شود که در زمان حل شدن در آب ، تولید یون + می کنند. در واقع اکثر اسیدها خورنده هستند. در هنگام کار با آنها باید احتیاط کرد و بر اساس دستورالعمل پیش رفت. اسیدها دارای مزه ای ترش هستند که خواص خورندگی دارند و pH آنها بین ۰ تا ۷ است. در این بخش شما را با نام و فرمول شیمیایی برخی از اسیدها آشنا می کنیم.

     ردیف                       نام محصول                             فرمول شیمیایی
       ۱  اتیلن دی نیتریل تترا استیک اسید دی سدیم                   C10H14N2Na2O8.2H2O
       ۲           اسید فسفریک                                           H3PO4
       ۳           استیک اسید                                         C2H4O2
       ۴           اسید استئاریک                                      C18H36O2
       ۵           اسید آسکوربیک                                         C6H8O6
       ۶           اسید اگزالیک                                         C2H2O4
       ۷           اسید بوریک                                           H3BO3
       ۸           اسید سولفوریک                                           H2SO4
       ۹           اسید سیتریک                                         C6H8O7
      ۱۰           اسید گلوتامیک                                       C5H9NO4
      ۱۱           اسید لاکتیک                                         C3H6O3
      ۱۲           اسید مالئیک                                         C4H6O5
      ۱۳           اسید نیتریک                                            HNO3
      ۱۴           پلی اکریلیک اسید                                         C3H4O2
      ۱۵           تری کلرواستیک اسید                                     C2HC13O2
      ۱۶           گالیک اسید                                         C7H6O5
      ۱۷           هیپو فسفریک اسید                                           H3PO2
      ۱۸           هیدروکلریک اسید                                                HCl
      ۱۹           هیدروفلوئوریک اسید                                                 HF
      ۲۰           هیدروبرومیک اسید                                                HBr
      ۲۱           هیدرو یدیک اسید                                                  HI
      ۲۲           هیپو کلرو اسید                                              HClO
      ۲۳           کلرو اسید                                             HClO2
      ۲۴           کلریک اسید                                              HClO3
      ۲۵           پر کلریک اسید                                              HClO4
      ۲۶           هیپو فلورو اسید                                                HFO
      ۲۷           فلورو سولفوریک اسید                                             HSO3F
      ۲۸           فلورو آنتیمونیک اسید                                             HSbF6
      ۲۹           فلورو بوریک اسید                                               HBF4
      ۳۰           هگزا فلورو فسفریک اسید                                               HPF6
      ۳۱           کرومیک اسید                                            H2CrO4
      ۳۲           فرمیک اسید                                           HCOOH
      ۳۳           اسکوربیک اسید                                                —–

   لیست مواد شیمیایی بازها – (قلیایی)

  مواد شیمیایی (بازها یا همان مواد قلیایی)، به موادی گفته می شود که شامل گروه هیدروکسیل (OH) می باشند. هنگامی که یک باز در آب حل می شود ، یون هیدروکسیل یا (OH-) با بار منفی آزاد می کند . بازها پذیرنده قوی پروتون هستند و در مجاورت با مواد اسیدی که آزاد کننده پروتون می باشند ، به شدت واکنش نشان داده و گرما آزاد می کنند . بازها هم مثل اسیدها خورنده بوده و در هنگام کار با آنها باید به شدت مراقب بود . سدیم هیدروکسید یا همان سفید کننده خانگی ، جزو گروه بازهای پرکاربرد است . pH این مواد بین ۷ تا ۱۴ قرار دارد

     ردیف                    نام محصول               فرمول شیمیایی
        ۱           سدیم هیدروکسید                                                NaOH
        ۲           آمونیوم هیدروکسید (آمونیاک)                NH3 – NH4OH
        ۳           پتاسیم هیدروکسید                                                  KOH
        ۴           تترا متیل آمونیوم هیدروکسید                                            C4Hl3NO
       ۵           لیتیم هیدروکسید                                                  LiOH

  لیست مواد شیمیایی حلال ها

  حلال ها به دسته ای از مواد شیمیایی گفته می شود که معمولاً به عنوان ماده زمینه برای حل کردن مواد دیگر (قطبی یا غیر قطبی، بسته به نوع حلال) استفاده می شوند.

     ردیف              نام محصول                                 فرمول شیمیایی
       ۱              آب مقطر                                               H2O
       ۲              اتانول                                            C2H6O
       ۳              متانول                                           CH3OH
       ۴              آمونیاک                                               NH3
       ۵              فرمالدهید                                             CH2O
       ۶              اتیل استات                                          C4H8O2
       ۷              گلیسیرین (گلیسیرول)                                          C3H8O3
       ۸              ۱-اکتانول                                           C8Hl8O
       ۹              ۲-پروپانول                                            C3H8O
       ۱۰              اتیلن گلیکول                                          C2H6O2
       ۱۱              دی متیل سولفوکسید                                          C2H6OS
       ۱۲              پترولیوم بنزن                                                —–
       ۱۳              تولوئن                                              C7H8
       ۱۴              بنزالدهید                                            C7H6O
       ۱۵              سیکلوهگزان                                            C6H12
       ۱۶              تریتون X-100                             C14H22OC2H4On
       ۱۷              دی اتیل اتر                                           C4H10O
       ۱۸              اتیل بنزن                                             C8H10
       ۱۹              کلروفرم                                             CHC13
       ۲۰              دی متیل فرمامید                                          C3H7NO
       ۲۱              تترا هیدروفوران                                            C4H8O
       ۲۲              تترا کلرید کربن                                               CC14
       ۲۳              اتانول آمین                                             C2H6O

  لیست مواد شیمیایی ضد عفونی کننده و گند زدا – مواد شیمیایی ضد کپک

  مواد شیمیایی ضد عفونی کننده به موادی گفته می شود که باکتری ها، ویروس ها یا سایر میکروارگانیسم ها را از بین برده یا جلوی رشد آنها را می گیرند. استفاده از ضد عفونی کننده ها برای تامین سلامتی بسیار ضروری هستند و از عوامل مهم پیشگیری از بیماری ها، به ویژه بیماری های مسری می باشد. بتادین و ساولون، جزو ضد عفونی کننده های رایجی می باشند که در داروخانه ها هم یافت می شوند. اما از مواد شیمیایی مانند آب اکسیژنه نیز در موارد بسیاری از جمله برای ضد عفونی نمودن بیمارستان ها یا در بخش های دیگر استفاده می شود که در ادامه به موارد زیر اشاره شده است.لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

      ردیف              نام محصول                                   فرمول شیمیایی
       ۱            اتانول                                            C2H6O
       ۲            ایزوپروپانول(۲-پروپانول)                                            C3H8O
       ۳            فرمالدهید                                              CH2O
       ۴            پرمنگنات پتاسیم                                            KMnO4
       ۵            پراکسید هیدروژن (آب اکسیژنه)                                              H2O2
       ۶            کلسیم هیپو کلریت (پرکلرین)                                         Ca(CIO)2
       ۷            هیپو کلریت سدیم                                            NaCIO
       ۸            پر استیک اسید                                           C2H4O3
       ۹            گلوتار آلدهید                                           C5H8O2

   لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی قابل اشتعال

  چند نوع ماده شیمیایی هستند که در صورت قرار گرفتن در مقابل آتش، شعله ور می شوند. باید مراقب بود که این مواد لزوما با قرار گرفتن در برابر حرارت شعله ور نمی شوند و با برخورد مستقیم شعله، آتش می گیرند. شناختن مواد قابل اشتعال برای کار و رعایت کردن موارد ایمنی در آزمایشگاه، ضروری است.

      ردیف              نام محصول                                 فرمول شیمیایی
       ۱             استون                                            C3H6O
       ۲             بنزن                                              C6H6
       ۳             دی اتیل اتر                                          C4H10O
       ۴             اتانول                                            C2H6O
       ۵             متانول                                           CH3OH
       ۶             اتیل استات                                          C4H8O2
       ۷             ایزوپروپانول (۲-پروپانول)                                             C3H8O
       ۸             تولوئن                                         C6H5CH3
       ۹             سیکلوهگزان                                             C6H12
       ۱۰             اتیل بنزن                                        C6H5C2H5
       ۱۱             دی متیل فرمامید                                    HCON(CH3)2
       ۱۲             تترا هیدرو فوران                                             C4H8O
       ۱۳             نفت                                               ____
       ۱۴             پودر آلومینیوم                                                   AI
       ۱۵             پودر فسفر                                                     P
       ۱۶             پودر گوگرد                                                     S
       ۱۷             پودر تیتانیوم                                                    Ti
       ۱۸             استالدهید                                             C2H4O
       ۱۹             استونیتریل                                             C2H3N
       ۲۰             استیل کلرید                                          CH3COCI
       ۲۱             استیلن                                                C2H2
       ۲۲             اکرولین                                              C3H4O
       ۲۳             اکریلونیتریل                                              C3H3N
       ۲۴             آلیل کلرید                                              C3H3N
       ۲۵             آرسین                                                AsH3
       ۲۶             بوتان                                               ۱۰H4C
       ۲۷             بونیل کلرید                                             C4H9CI
       ۲۸             بوتیلن                                                C4H8
       ۲۹             کربن مونو اکسید                                                   CO
       ۳۰             سیانوژن                                                CBrN
       ۳۱             هگزان                                               C6H14
       ۳۲             دی متیل آمین                                          CH3)2NH)
       ۳۳             دی متیل سولفید                                              C2H6S
       ۳۴             اتیل آمین                                         C2H5NH2
       ۳۵             فوران                                            C4H4O
       ۳۶             متیل آمین                                              CH5N
       ۳۷             دی متیل اتر                                            C2H6O
       ۳۸             تترا فلوئورو اتیلن                                               C2F4
       ۳۹             تترا هیدروفوران                                            C4H8O
       ۴۰   آمونیوم هیدروژن کربنات(آمونیوم بی کربنات)                                        NH4HCO3
       ۴۱              نیترات روی                                        Zn(NO3)2
       ۴۲              نیترات مس                                        Cu(NO3)2
       ۴۳              سدیم متیلات                                          CH3NaO
       ۴۴              هگزا متیل دی سیلازان                                       C6H19NSi2

   لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی اعتیاد آور 

  در بخش پایانی این متن به مواد شیمیایی اشاره می شود که باعث اعتیاد  در فرد می شوند و اعتیاد آور هستند. بنابراین باید از خوراکی هایی که مقدار زیادی از این مواد دارند، دوری و پرهیز نمود. در صورت استفاده می توانید به صورت کنترل شده و با دوزهای پایین مثلاً برای درمان و … استفاده نمایید.

      ردیف                      نام محصول                             اطلاعات بیشتر 
                    Methaqualone  دارویی است که برای درمان بی خوابی مورد استفاده قرار می گیرد.
                     Amphetamine  آمفتامین یک داروی محرک اعصاب است که باعث بی خوابی، کاهش خستگی، افزایش تمرکز و بی اشتهایی می شود. این ماده برای داروهای مربوط به اختلالات کم توجهی و بیش فعالی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده می تواند باعث اعتیاد شدید فرد شود.
                    Phenylacetone  برای سنتز آمفتامین استفاده می شود.
              Methamphetamine  مت آمفتامین یا متیل آمفتامین که با نام شیشه هم شناخته می شود، یک ماده محرک مغز است. این ماده با تاثیر مستقیم بر مغز، باعث ایجاد شادی و هیجان در فرد می شود. این ماده باعث بی اشتهایی، بی خوابی و تشنگی شدیدمی شود. اصلی ترین کاربرد آن برای درمان اختلال کم توجهی، بیش فعالی و چاقی است.
                    Methcathinone  این ماده نوعی دارو است که باعث تحریک و ایجاد شادی در فرد می شود. در آمریکا این ماده در دسته مواد مخدر تحت کنترل قرار گرفته است.
     Lysergic acid diethylamide  اسید لایزرژیک دی متیل آمیدیا LSD به عنوان یک داروی رسمی مورد استفاده قرار نمی گیرد ولی ممکن است بعضی ها آنرا برای بیماری هایی چون اعتیاد یا افسردگی تجویز کنند. این ماده باعث توهمات بسیار قدرتمند و عجیب می شود.
           Y-Hydroxybutyric acid  گاماهیدروکسی بوتیریک اسید یا GHB یا _۴هیدروکسی بوتانوئیک اسید، ماده ای طبیعی است که در سیستم اعصاب مرکزی، شرابو گوشت گاو موجود داردGHB. مایعی بی رنگ و بی بو است که طعمی شور دارد. این دارو باعث افزایش دوپامین در مغز می شود. از این دارو برای بیماری، خواب، بیهوشی عمومی و درمان علایم ترک الکل استفاده می شود.(در درمان وابستگی به الکل، موثر است)
    Methylenedioxy methamohetamine  اکستازی یا MDMA دارویی از گروه آمفتامین است که در بین عموم مردم به نام اکستازی شناخته می شود. این ماده باعث آزاد سازی دوپامین، سروتونین و نور آدرنالین می شود.

  در مطالب بالا سعی کردیم تا با گرد آوری لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و مواد شیمیایی صنعتی  این امکان را فراهم کنیم تا در کنار آشنایی با هریک از مواد شیمیایی بتوانید خرید خود را ثبت کنید. فروش مواد شیمیایی در شرکت دانش پژوهان شیمی در مقادیر دلخواه شما و با کیفیت تضمینی صورت می پذیرد. لازم به ذکر است که اگر ماده ای را در سایت مشاهده نکردید، می توانید با شماره تماس

   لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

  ۰۲۱-۶۶۸۵۹۲۱۶

  ۰۲۱-۶۶۸۵۹۲۲۰ 

    ۰۹۱۲۹۶۱۸۲۹۲

      موجود بودن و قیمت ماده مورد نظر خود را دریافت نمایید.این شرکت طی سالها تجربه در واردات و انواع مواد شیمیایی توانسته جایگاه مناسبی در بین مصرف کنندگان داشته باشد. امیدواریم بتوانیم با ارائه بهترین محصولات (اصلی) و برترین خدمات شما را در رسیدن به اهدافتان یاری رسانیم.

   

  در آزمایشگاهای مواد شیمیایی باید به چه نکاتی توجه داشت؟یکی از مهم ترین نکاتی که باید به آن توجه داشت ظرف هایی که مواد شیمیایی در آن نگهداری می شوند را حتما ببندیم و از آزمایشگاه حتما دارای سیستم مواجه با حریق باشد.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  ما را از میزان رضایت خود با خبر سازید:

  ار یک تا پنج ستاره امتیاز دهید.

  میانگین امتیاز کاربران ۰ / ۵٫ تعداد: ۰

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *