دانش پژوهان شیمی

کد محصول

کاربردهای آب سنگین – دوتریوم اکساید
کاربردهای آب سنگین – دوتریوم اکساید

کاربردهای آب سنگین - دوتریوم اکساید - دوتریوم اکساید یا...

جزئیات جزئیات
Y-آمینوبوتیریک اسید کد A5835
Y-آمینوبوتیریک اسید کد A5835

دانش پژوهان شیمی بزرگترین وارد کننده و توضیع کننده...

جزئیات جزئیات
سدیم دی سولفیت کد106357 مرک
سدیم دی سولفیت کد106357 مرک

سدیم دی سولفیت کد106357 مرک یا سدیم پیرو سولفیت که در...

جزئیات جزئیات
بی کربنات آمونیوم کد 101131
بی کربنات آمونیوم کد 101131

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
نیترات آهن(III)کد 103883 مرک
نیترات آهن(III)کد 103883 مرک

نیترات آهن(III)کد 103883 مرک نیترات آهن(III)کد 103883 مرک یکی از...

جزئیات جزئیات
استون Acetone : کد مرک 100014
استون Acetone : کد مرک 100014

استون Acetone : کد مرک 100014 استون Acetone : کد مرک 100014  یک ماده...

جزئیات جزئیات
خریدفنول کد مرک 100206
خریدفنول کد مرک 100206

خریدفنول کد مرک 100206 یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان یک...

جزئیات جزئیات
سدیم بنزوات صنعتی
سدیم بنزوات صنعتی

سدیم بنزوات صنعتی یک ترکیب شیمیایی...

جزئیات جزئیات