خواص زاج سفید

زاج سفید
زاج سفید

زاج سفید ازترکیب سولفات مضاعف پتاسیم وآلومینیوم است...

جزئیات جزئیات
     چکونه می توانیم کمکتان کنیم؟