بایگانی برای برچسب: کاربردهای سدیم دی سولفیت کد106357 مرک

سدیم دی سولفیت کد۱۰۶۳۵۷ مرک

106357

سدیم دی سولفیت کد۱۰۶۳۵۷ مرک یا سدیم پیرو سولفیت که در سیستم نام گذاری IUPAC، برم. ای. سدیم متابی سولفیت نامیده می شود، یک ترکیب غیر آلی فرمول شیمیایی ...

بیشتر بخوانید 0