اسید لاکتیک

اسید لاکتیک

اسید لاکتیک

اسید لاکتیک ترکیبی بیرنگ است که عموما بوسیله تمام بافتهای بدن تولید می شودو برای فعالیتهای بدن مهم وضروری است.

زمان تولید این ماده در بدن به مقدار بسیار کم از طریق جریان خون دائما در کل بدن گردش می کند.

این اسید را می توان بصورت مصنوعی برای مصرف (PLA )  تولید کرد .

بصورت محلول درآب واتانول موجود است که از تخمیرلاکتوز درریشه های ترش ولبنیات مثل شیر و ماست و پنیرموجود است.

این اسید آلی در اثر فعالیت شدید بدن  بخصوص در ورزشکاران در ماهیچه ها تولید می شود

زمان انجام تمرینات ورزشی ، گلوکز و قند خون، در عضلات ب