دسته بندی مواد شیمیایی پرخطر

دسته بندی مواد شیمیایی پرخطر

دسته بندی مواد شیمیایی پرخطر

دسته بندی مواد شیمیایی پرخطر

دسته بندی مواد شیمیایی پرخطر

دسته بندی مواد شیمیایی پرخطر، به ۶ کلاس بر اساس خصوصیات خطرناکی که دارند مشخص می شود.