مواد شیمیایی مرک در صنعت چرمسازی

مواد شیمیایی مرک در صنعت چرمسازی

مواد شیمیایی مرک در صنعت چرمسازی

مواد شیمیایی مرک در چرمسازی

مواد شیمیایی مرک در چرمسازی

مواد شیمیایی مرک در چرمسازی، موادی هستند که در فرآیند تولید چرم و دباغی استفاده می شوند.

دباغی یا صنعت چرمسازی، فرآیندی است که طی آن پوست فساد پذیر به ماده طبیعی دایمی و انعطاف پذیر تبدیل می شود.

این ماده ای که از پوست فساد پذیر بدست می آید چرم نامیده می شود.

استفاده از