مواد شیمیایی مرک در چسب

مواد شیمیایی مرک در چسب

مواد شیمیایی مرک در چسب

مواد شیمیایی مرک در چسب

مواد شیمیایی مرک در چسب

مواد شیمیایی مرک در چسب، موادی هستند که در صنعت تولید چسب کاربرد دارد و از آنها استفاده می شود.

چسب ها ماده هایی هستند که برای متصل کردن دو سطح به صورت چسبیدن مورد استفاده قرار می گیرند.

چسبندگی دو سطح به وسیله یک جسم دیگر، از دو طریق فیزیکی و جذب شیمیایی پیوندهای هیدورژنی انجام می شود.

در جذب فیزیکی برای نمونه نیروهای بین سطحی، و جذب شیمیایی مانند نیروهای القائی اتصال صورت می گیرد.

از مواد شیمیایی مرک در چسب که استفاده می شود می توان به مواد زیر اشاره نمود:

  • پلیمرها
  • مواد پایدار کننده در برابر تخریب اکسیژن و UV
  • مواد نرم