کمپانی مرک آلمان

کمپانی مرک آلمان

کمپانی مرک آلمان

کمپانی مرک آلمان

کمپانی مرک آلمان

کمپانی مرک آلمان، در قرن ۱۷ میلادی ایجاد شده است که با توجه به ارث خانوادگی مرک، به امانوئل مرک رسید.

امانوئل ابداعات شیمیایی و دارویی خود را بر اساس فعالیت های موفقیت آمیز خود در شرکت مرک به ثبت رساند.

در سال ۱۸۵۴ با مرگ امانوئل، مدیریت اصلی شرکت مرک به کارل، گئورگ و ویلهم از دیگر وارثان خانواده منتقل شد.

در این سال ها کمپانی مرک آلمان، دارای ۵۰ نفر کارگر بود که در سال ۱۹۰۰ به ۱۰۰۰ نفر کارگر رسید.

این شرکت در سال های بعد با موفقیت های