انواع محیط های کشت

انواع محیط های کشت

انواع محیط های کشت

۰
(۰)
 • انواع محیط های کشت 

  انواع محیط های کشت را متناسب با نوع آزمایش می توان به دو صورت جامد و مایع تهیه نمود.

  ۱- محیط کشت جامد :

  محیط های جامد به دلیل دارا بودن آگار در ترکیب خود به صورت جامد بوده و متناسب با میکروارگانیسم ها و آزمایش های مورد نظر می توان آنها را در لوله ظروف پتری و یا ظروف دیگر مورد استفاده قرار دارد. همچنین از دو قسمت ژلاتینی و جامد تشکیل شده است و قسمت ژلاتینی ممکن است از جنس خود ژلاتین با آگار آگار و یا سیلیکاژن باشد و در واقع آگار عصاره ای از جلبک قرمز دریایی می باشد که به محیط کشت تشکیل می دهد.

  ۲- محیط کشت مایع :

  محیط های مایع به علت نداشتن آگار در ترکیب خود به صورت جامد در نیامده و متناسب با نوع میکروارگانیسم و آزمایش های مورد نظر می توان آنها را در لوله های آزمایش – ارلن مایر و یا ظروف دیگر مورد استفاده قرار داد. در مواردی که تعداد باکتری زیاد باشد به کار می رود مثلا در آب و به این محیط کشت براث می گویند.

  محیط کشت :

  محیط کشت ، محیط مایع یا جامدی است که به منظور کمک به رشد میکروارگانیزم یا سلول ها طراحی می شود ، این محیط ها حاوی منبع کربن و نیتروژن مشخص و عناصر ضروری و ویتامین های مورد نیاز میکروب می باشد.انواع محیط های کشت – محیط های کشت را از نظر ترکیب شیمیایی و دارا بودن مواد غذایی یا مواد بازدارنده می توان به چند دسته تقسیم نمود.

  ۱- محیط کشت انتخابی (Selective)

  این محیط ها برای جدا نمودن یک یا دسته ای از میکروارگانیسم ها به کار می روند و به علت دارا بودن مواد بازدارنده ، از رشد میکروارگانیسم های نا خواسته جلوگیری می کنند مانند محیط بردبارکر جهت جدا کردن استافیلوکوکوس اورئوس و یا محیط S.S برای سالمونلا و شیگلاو یا محیط دارای نمک های صفراوی برای جدا کردن کلی فرمها.

  • این محیط ها برای رشد باکتری های مطلوب بهینه شده اند.
  • این محیط ها تنها باکتری های مورد نظر رشد می یابند.

  برای مثال اگر یک ارگانیزم به آنتی بیوتیک خاصی مثل آمپی سیلین یا تترا سیکلین مقاوم باشد می توان این آنتی بیوتیک را به محیط کشت اضافه نمود، در این صورت سایر سلول های حساس به این آنتی بیوتیک قادر به رشد نخواهند بود.

  ۲- محیط های کشت غنی کننده : (Enrichment)

  این محیط ها معمولا در مواردی به کار می روند که تعداد میکروارگانیسم مورد جستجو در نمونه غذایی کم بوده و یا به علت وجود زیاد میکروارگانیسم های دیگر جدا کردن آن با اشکال مواجه است. این محیط ها با ترکیب خواست خود از نظر pH و مواد غذایی امکان رشد برای میکروارگانیسم مورد نظر را فراهم می کند، مانند محیط کشت پخته برای جدا نمودن استافیلوکوکوس اورئوس . این محیط شامل نیازهای غذایی پیچیده مورد نیاز برای رشد میکروارگانیسم می باشد .

  بنا بر تعریف دیگر اگر به محیط کشت کامل موادی نظیر خون یا سرم به میزان ۵ یا ۱۰ درصد اضافه نماییم محیط کشت غنی به دست می آید که می توان به محیط کشت بلاد آگار و محیط کشت شکلات آگار اشاره نمود.

  ۳- محی های کشت افتراتی (جداکننده Differential)

  محیط هایی هستند که میکروارگانیسم های مختلف در آن ویژگی های خاص خود را نشان می دهند ، مانند محیط های خون دار که در آن نمونه های همولیتیک از هم جدا می شوند. و محیط مک کانکی آگار که در آن کلی فرم های تخمیر کننده لاکتوز پرگنه های قرمز می دهند. در حالی که باکتری های روده ای که قابل به تخمیر لاکتوز نیستند مانند سالمونلا پرگنه های بی رنگ به وجود می آورند.

  مک کانکی آگار نوعی محیط افتراقی جامد برای متمایز نمودن جمعیت زیادی از میکروب ها است. این محیط اهمیت کاربردی زیادی در شناسایی تخمیر کننده های لاکتوز، پاتوژن های روده ای گرم منفی و جلوگیری از رشد باکتری های گرم مثبت دارد.کلنی باکتری های تخمیر کننده لاکتوز محیط را به رنگ قرمز در می آورند. در نتیجه ایجاد محیط اسیدی بوسیله تخمیر کننده های لاکتوز شکل می گیرد. ارگانیسم هایی که نمی توانند لاکتوز را تخمیر کنند ، سبب تغییر رنگ نمی شوند.

  ایوزین متیلن بلو آگار نوعی محیط کشت افتراقی است که برای تشخیص و جداسازی باکتری های میله ای روده ای کرم منفی استفاده می گردد. همچنین ایوزین متیلن بلو آگار مانع از رشد باکتری های کرم مثبت می شود. مبنای افتراق در این محیط بکار گیری دو رنگ شاخص یعنی ایوزین و متیلن بلو است که متمایز کننده تخمیر کننده های لاکتوز از ارگانیسم های فاقد توانایی تخمیر لاکتوز می باشد. در این محیط باکتری های تخمیر کننده لاکتوز دارای کلنی هایی با مرکز تیره هاشیه ای شفاف خواهند بود در حالی که ارگانیسم هایی که نمی توانند لاکتوز را تخمیر کنند کلنی های کاملا بی رنگ خواهن داشت.

  ۴- محیط کشت کامل یا عمومی 

  مانند محیط کشت نوترینت آگار (na) یا نوترینت براث (nb) و این محیط ها حاوی کلیه مواد لازم برای رشد باکتری ها می باشند و فاقد مواد ضد میکروبی هستند.

  ۵- محیط کشت انتقالی 

  برای جلوگیری از، ازبین رفتن مقداری از میکروارگانیسم های موجود در نمونه ای که مدتی طول می کشد تا از محل گرفتن نمونه به آزمایشگاه برسد بکار می رود مثل محیط استوارت (stuart)

  ۶- محیط کشت اختصاصی

  در این محیط فقط یکسری باکتری های خاص می توانند رشد کنند و از رشد باکتری های دیگر جلوگیری می شودمانند محیط کشت مانیتول آگار که استاف اورئوس بیماریزا در آن رشد می کند و یا محیط کشت سالمونلا-شیگلا که برای جدا سازی باکتری های فوق از انترو باکتریاسه به کار می رود.

  استاف (stoph) شامل :

  ۱- چاپمن استون آگار (c.s.a)

  ۲- مانیتول سالت آگار (m.s.a)

  ۳- fvn \hv;v

   محیط کشت آگار Agar 

  آگار یک پلی ساکاریدی است که از دو جزء ساخته شده است:

  • آگاروز agarose
  • آگاروپکتین agaropectin

  آگاروز یک پلی ساکارید خطی است که از بتا دی گالاکتوز و ۳ و ۶ آنهیدرو آلفا گالاکتوز تشکیل شده است.

  Beta-D-galactose + 3-6anhydro-alpha-L-galactose =agarose

  آگاروپکتین یک پلیمر اسیدی است. واحدهای آگاروپکتین مانند آگاروز است با این تفاوت که در برخی از جایگاهها گروههای سولفات، متیل و پیرویک اسید جایگزین شده است. آگار در دمای ۳۰-۴۰ درجه سانتیگراد به فرم ژل و در دمای ۹۰-۹۵ درجه به حالت سل در می آید. آگارز در تشکیل حلت ژل در آگار نقش دارد. آگار برای جامد نمودن محیط های کشت استفاده می گردد و با سایر ترکیبات موجود مانند عصاره گوشت، پپتون، پروتئین ها، قند، پیگمان ها، معرف ها، بازدارنده ها و … واکنش نمی دهد. حتی پس از اتوکلاو هم تغییر ساختار یا تغییر رنگ نمی دهد.علاوه بر اینها ارگانیزم ها قادر به استفاده از آگار به عنوان منبع انرژی نیستند.

  مانیتول سالت آگار Mannitol Salt Agar 

  این محیط یک محیط کشت انتخابی – افتراقی است، حاوی ۷/۵ % نمک ، قند مانیتول و معرف pH فنل رد می باشد. غلظت بالای نمک آن عامل انتخابی شدن محیط و عدم رشد بسیاری از باکتری ها می گردد. اعضای استافیلوکوک قادر به رشد در این محیط هستند S.aureus . علاوه بر رشد می تواند با تخمیر مانیتول تولید اسید کند که باعث کاهش pH می شود. در pH اسیدی فنل رد از رنگ قرمز به زرد تغییر رنگ می دهد.استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و ساپروفیتیکوس قادر به تولید اسید نیستند، پس کلنی های قرمز تشکیل می دهند. این امر سبب افتراق اورئوس از ساپروفیتیکوس و اپیدرمیدیس می شود.

  ائوزین متیلن بلو آگار osin Methylene Blue Agar 

  این ماده یک محیط انتخابی – افتراقی شامل مواد زیر است:

  • کربوهیدرات های سوکروز و لاکتوز
  • متیلن بلو
  • پروتئین
  • ائوزین
  • بافر

  رنگ های ائوزین و متیلن بلو مانع از رشد باکتری های گرم + شده و به باکتری های گرم – اجازه رشد می دهند. لاکتوز و سوکروز منبع کربن هستند و باکتری ها بر اساس توانایی تخمیر لاکتوز از هم جدا می شوند. (سوکروز منبع کربن برای باکتری هایی است که لاکتوز را تخمیر نمی کنند)

  لاکتوز + کلنی تیره و لاکتوز – کلنی شفاف تولید می کنند.

  محیط کشت مک کانکی آگار Mac Conkey Agar

  این محیط ، یک محیط انتخابی – افتراقی است که باعث رشد انتروباکتریاسه و باکتری گرم – و افتراق لاکتوز + از لاکتوز – می شود، شامل موارد زیر است :

  • کریستال ویوله
  • نمک صفراوی
  • کلرید سدیم
  • قرمز خنثی
  • پروتئین
  • لاکتوز

  عمل انتخابی محیط مربوط است به کریستال ویوله و نمک صفراوی که مانع رشد گرم + می شوند. آنها که لاکتوز + هستند به رنگ قرمز صورتی می باشند از تولید اسید از تخمیر لاکتوز و جذب آن توسط نوترال رد و بدنبال آن تغییر رنگ معرف به قرمز می باشد. لاکتوز – ها کلنی بی رنگ ایجاد می کنند

  محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار (Triple Sugar Iron Agar(TSI

  این محیط برای شناسایی باسیل گرم – بر اساس توانایی تخمیر لاکتوز ، گلوکز و سوکروز و تولید SH2 می باشد. این محیط حاوی موارد زیر است :

  • %۱/۰ گلوکز ، ۱% لاکتوز ، ۱% سوکروز
  • منبع سولفور
  • کلرید سدیم
  • پروتئین
  • معرف SH2
  • فنل رد

  تخمیر قندها توسط میکروارگانیزم همراه با تغییر رنگ است.

  باکتری تخمیر کننده گلوکز مقادیر فراوانی از اسید را تولید می کندو رنگ محیط را به رنگ زرد در می آورد. مواد قلیایی نیز در اثر دکربوکسیلاسیون اکسیداتیو پپتون تولید می شود. این مواد قلیایی مقدار کم اسید تولید شده در سطح را که در اثر تنفس ایجاد شده خنثی می کند، اما نمی توان مقدار فراوان اسید ته لوله را خنثی نمود. بنابراین بالای لوله قرمز و ته آن زرد است(K/A).باکتری هایی که علاوه بر گلوکز می توانند لاکتوز و سوکروز را نیز تخمیر و تولید اسید کنند سبب زرد شدن کل لوله می شوند.(مقدار اسید تولیدی زیاد است A/A)

  عدم تغییر رنگ محیط نشان دهنده عدم تخمیر قندها است که در این صورت احتمالا باکتری باسیل روده ای نیست (K/K). تولید گاز همراه با ایجاد ترک و حباب در محیط استSH2 . در نتیجه احیای تیوسولفات سدیم است. این گاز با سولفات آمونیوم فریک محیط ترکیب شده و رسوب سیاهی را ایجاد می کند.(KIA کلیگر ایرون آگار) مشابه TSI است با این تفاوت که فاقد سوکوروز می باشد.

  قیمت – فروش انواع محیط های کشت

  شرکت دانش پژوهان شیمی یکی از بزرگترین وارد کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی و آزمایشگاهی بخصوص محصولات محیط کشت می باشد.که در زمینه واردات این محصولات از تجربه بسیار بالایی برخوردار است. شما می توانید جهت تهیه این محصولات (اصلی) با بخش فروش شرکت تماس گرفته و با کارشناسان  این شرکت در ارتباط باشید و یا از طریق کانال واتساپ شرکت نام محصول به همراه میزان نیاز خود را ارسال تا در کمترین زمان پاسخ استعلام خود را دریافت نمائید.امیدواریم بتوانیم با ارائه محصولات اصلی و با بهترین کیفیت شما را برای رسیدن به اهدافتان یاری نمائیم.

  جهت محصولات بیشتر و استعلام سریع قیمت انواع محیط های کشت میتوانید از طریق کانال واتساپ شرکت با ارسال نام ماده و مقدار نیاز در کمترین زمان پاسخ استعلام خود را دریافت نمائید.

  راههای ارتباطی
  شماره های تماس:
  ۰۲۱-۶۶۸۵۹۲۱۶ (ساعات تماس:۸٫۳۰ الی ۱۹)
  ۰۲۱-۶۶۸۵۹۲۲۰
  واتساپ:۰۹۱۲۹۶۱۸۲۹۲  (۲۴ساعت)

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  ما را از میزان رضایت خود با خبر سازید:

  ار یک تا پنج ستاره امتیاز دهید.

  میانگین امتیاز کاربران ۰ / ۵٫ تعداد: ۰

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.