خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی

خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی

خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی

 خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی

در رابطه خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی باکشت قارچ های بیماری زای پوست و نوع محیط کشت اگرچه یک روش استاندارد برای تست حساسیت پوستی وجود ندارد گزارش های متعددی وجود دارد که آزمایش حساسیت ضد میکروبی درماتوفیت ها را با استفاده از ماکروودایلوژ آگار را بااستفاده از ماکروودایلوشن آگار و تست های میکرودایلوشن انجام داده است.

این گزارش ها به طور کلی ادامه روش های A2-M27 یا M38-A روی محیط کشت بوده اند.نتایج بدست آمده توسط برخی نویسندگان تنوع بسیار خوبی را نشان داده اند احتمالا به دلیل عدم استاندارد سازی پارامترهای مختلفی که می توانند در تعیینMlC تاثیر بگذارند مانند روش تهیه تلقیح و طول و دمای انکوباسیون در یک مطتلعه چند متری سطح بالایی از توافق داخل و کارگر برای تعیین MlC های انجام شده .

در محیط کشت RPMl در دمای 35درجه سانتیگراد وبا استفاده از یک دوره کشت 4 روزه انجام شده است. برای آزمایش قارچ های رشته ای با برخی از سازگاری ها اول از همه از فیلترهای واتمن مدل 40 برای جداکردن قارچاز کنیدی استفاده می شود.در نتیجه تلقیح همگن شامل تنها میکروکنیدی ها است.جداسازی این ساختارها یک گام مهم در تعیین MlC است.زیرا احتمالا حساسیت های ضدقارچی هیفا ومیکروکنیدی ها متفاوت هستند.

دمای ایده آل

دمای ایده آل قرار دادن محیط کشت حاوی قارچ یعنی 28 تا 35درجه سانتیگراد هنوز هم مورد بحث است.به خوبی شناخته شده است که اکثر گونه های درماتوفیت هنگامی که دمای کشت بین28تا 30 درجه سانتیگراد نیز پیشنهاد شده است.این پارامتر تاثیرمعنی داری بر MlC برای مدت زمان کشت خاص درکلیه محیط کشت های آزمایش شده نشان نداده است.

مدت زمان کشت

تعدادی از نویسندگان برای آزمایش درماتوفیت ها روی محیط کشت قارچ پوستی زمان های مختلف کشت از 3تا 20 روز را پیشنهاد داده اند.پس از 4 روز T.rubrum رشد ضعیفی مشاهده شد.با این حال 7روز مشاهده شد که برای مشاهده قابل توجه رشدچاه های کنترل کافی است.طبق مطالعه دیگری 4 روز کشت را برای مشاهده رشدچشمگیر در چاه های کنترل کافی است.تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که افزایش زمان کشت روی محیط کشت نه تنها 10 روز در مقایسه با 7 روز باعث افزایش MlC های 1تا2 رقت با همان محیط بلکه 7 روز نسبت به 4 روز می شود.استثنا درمورد تربینافین وجود دارد جایی که زمان کشت بر MlCs تاثیرنمی گذارد.

مقایسه محیط کشت های مختلف در خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی

همه محیط کشت های آزمایش شده (براث استانداردMVM و RPMl و SDB) نتایج آماری متفاوتی ارائه دادند (05 / 0P )بدون فاصله رقت به جز تربینیناف .MlC بزرگتر باRPMl بافر نسبت به سایر محیط های آزمایش شده به دست آمد.محیط پیشنهادی NCCLS رشدکافی همه ایزوله ها را تایید می کند.و تایید می کند که این محیط رشد قابل مشاهده مناسب قارچ های رشته ای ازجمله درماتوفیت ها را ایجاد می کند.

بین MVM و SDB ، اولین محیط کشتی بود که در مقایسه باRPMl بیشتر شبیه بود.اگرچه MVM یک وسیله شیمیایی تعریف شده است که اغلب در تعیین MlC برای پاراکوکسیدوئید brasiliensis به روش فارسی microdilution براث مورد استفاده قرار می گیرد،خواندن MlC در صفحات میکرودایلوشن سخت تر است.زیرا شفافیت این محیط کشت در مقایسه با رنگ زرد رسانه های دیگر که در هنگام تجسم اشتباه گرفته می شود.گزارشی درمورد استفاده از محیط MVM درتعیین MlC برای قارچ های پوستی گزارش نشده است.

گزارش های کمی درمورد استفاده از محیط SDB برای تعیین MlC برای هرگونه قارچ ازجمله درماتوفیت ها وجود دارد.ما SDB را آزمایش کردیم زیرا هزینه آن به میزان قابل توجه ای پایین تر از سایر محیط های آزمایش شده ذکر شده در بالا است و در کلیه آزمایش های قارچ شناسی استفاده می شود.بااین حال محیط کشت SDB MlC پایین تر را نشان داد و درمقایسه با  RPMl و MVM اختلاف معنی داری داشت(P05/0).

روش مناسب برای کشت درماتوفیت ها در خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی

ارزیابی فعالیتهای آزمایشگاهی داروهای آزمایش شده روی محیط کشت نشان داد که تربینینین قوی ترین داروی فعال است. در نتیجه روش میکرودایلوشن برای درماتوفیتها مناسب و قابل تکرار است. نگهداری ایزوله ها در نمک استریل قبل از انتقال به سیب زمینی دکستروز آگار باعث افزایش تولید کنیدی می شودو استفاده از تلقیح حاوی تنها این ساختار را امکان پذیر می کند.به نظر می رسد که محیط کشت استاندرد RPMl یک وسیله آزمایش مناسب برای تعیین MlCs برای تریکوفیتون روبروم است و داده های نویسندگان را کهRPMl را برای آزمایش درماتوفیتها توصیه می کنندتقویت میکند. در واقع دما به طور مداوم بر Mlc اثر نمی گذارد و نشان می دهد که آزمایش ها می توانند در دمای 28 یا 35 درجه سانتیگراد انجام شوند.

با این حال MlC های بدست آمده در زمان های مختلف نگهداری در محیط کشت باید با نتیجه بالینی در ارتباط باشند تا نشان دهند کدام زمان قابلیت اطمینان بهتری دارد.

شما می توانید جهت خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی و استعلام قیمت با تلفن های مستقیم بخش فروش شرکت دانش پژوهان شیمی تماس گرفته و با کارشناسان فروش در ارتباط باشید، یا از طریق کانال واتساپ شرکت نام محصول و مقدار نیاز خود را ارسال،تا در کمترین زمان پاسخ استعلام خود را دریافت نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *