بایگانی‌های نمایندگی سیگماآلدریچ - صفحه 3 از 16 - دانش پژوهان شیمی

ارتباط با ما :

daneshchemistry78@gmail.com

021-66859220

نمایندگی سیگماآلدریچ

نمک سدیم سولفادیازین
نمک سدیم سولفادیازین

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
لیکوپن
لیکوپن

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
قرمز نیل
قرمز نیل

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
چلیدونین
چلیدونین

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
کا-کاراگینان
کا-کاراگینان

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
N،N-دی اتیل-p- فنیلن دی آمین
N،N-دی اتیل-p- فنیلن دی آمین

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
2-فنوکسی اتانول
2-فنوکسی اتانول

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
2،2-دی متیل-1،3-پروپاندیامین
2،2-دی متیل-1،3-پروپاندیامین

2،22،2-دی متیل-1،3-پروپاندیامین-دی متیل-1،3-پروپاندیامین...

جزئیات جزئیات
دودسیل تری متیل آمونیوم کلرید
دودسیل تری متیل آمونیوم کلرید

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
دکستران
دکستران

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
اسید فیتیک هیدرات نمک سدیم
اسید فیتیک هیدرات نمک سدیم

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
کورکومین
کورکومین

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات