آکریل آمید

آکریل آمید

آکریل آمید

آکریل آمید

آکریل آمید که با نام آمید آکریلیک هم شناخته می شود یک ماده جامد و بی بو است.

فرمول شیمیایی این محصول C3H5NO است و به صورت کریستالی است.

از این ماده در صنعت و آزمایشگاه کاربرد زیادی دارد.

آکریل آمید ماده ای حلال در آب و اتانول و کلروفرم است.

این ماده در مجاورت اسید، باز، مواد اکسید کننده و آهن و نمک آهن تجزیه پذیر است.

این ماده به دو صورت حرارتی و غیر حرارتی تجزیه می شود.

در صورت تجزیه حرارتی کربن مونوکسید، کربن دی اکسید و اکسید نیتروژن می شود.

در تجزیه غیر حرارتی هم آمونیاک تولید می شود.

این ماده شیمیایی دارای ترکیب شیمیایی مونومر است که در سنتز پلی آکریلامید کاربرد دارد.

این ماده بعد از رسیدن به نقطه ذوب یا هنگامی که در معرض نور UV قرار بگیرد پلیمر