مواد شیمیایی مرک تصفیه آب

مواد شیمیایی مرک تصفیه آب

مواد شیمیایی مرک تصفیه آب

مواد شیمیایی مرک تصفیه آب

مواد شیمیایی مرک تصفیه آب

مواد شیمیایی مرک تصفیه آب، مواد شیمیایی است که در صنعت آب شهری و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

صنایعی که به دو بخش صنعتی و آب شرب شهری بستگی دارند موارد زیر می باشند:

  • تهویه مطبوع
  • تولید محصولاتی مانند مواد خوراکی و پوشاک
  • آبکشی در صنعت هایی مانند نوشابه سازی
  • نقل و انتقال مواد اولیه در کارخانجات نیشکر و ذوب آهن

با توجه به میزان مصرف آب در صنعت های مختلف، مصارف صنعت تصفیه آب موا