لیست شانزده مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست شانزده مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست شانزده مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست شانزده مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست شانزده مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست شانزده مواد شیمیای مرک آلمان، در ادامه لیست های قبلی در شناخت محصولات شرکت مرک بیان می شود.

شرکت مرک آلمان یک کمپانی تولید کننده مواد شیمیایی و دارویی می باشد که در آلمان تأسیس شده است.

ارتباط این شرکت با کمپانی سیگما-آلدریچ به سال ۲۰۱۵